Om service och kalibrering

Instantel erbjuder kalibrerings- och reparationsservice för alla Instantels modeller
av övervakningsenheter och sensorer.

 

Vi rekommenderar att du skickar din utrustning till Instantel för kalibrering årligen. Varje gång din utrustning är hos Instantel för kalibrering utvärderas den för att säkerställa att den fungerar enligt branschriktlinjer och -specifikationer. Efter varje slutförd kalibrering utfärdas ett kalibreringscertifikat som uppfyller internationella riktlinjer såsom ISEE och DIN.

Alltid när vi levererar tjänster har vi kvaliteten i åtanke och vi tar aldrig några genvägar. Vi kalibrerar alla frekvenser i spektrumet, inte bara en undergrupp av frekvenserna. Du känna dig trygg med att dina händelsedata är korrekta när dina enheter har kalibrerats av Instantel. Vårt service- och kalibreringsteam är fast beslutet att reducera handläggningstider och se till att enheterna finns där de behövs – nämligen ute på fält.

Öppna ett kalibrerings- eller reparationsärende

 

Instantels kalibreringsstation

Trots att seismografer är konstruerade för att användas i tuffa miljöer, är de fortfarande sofistikerade övervakningsinstrument. En tillförlitlig seismograf ser till att du kan bevisa att vibrationer, luftövertryck eller buller som genereras av ditt arbete efterlever branschriktlinjer och -regelverk. Ofta ifrågasätts seismografens precision vid försäkringsfordringar och i fall som gäller ansvar eller egendomsskador, så det är viktigt att de registrerar avläsningar korrekt.

Över tid försämras utrustningens precision till följd av normalt slitage. Ofta innebär även extrema förhållanden eller missbruk att enhetens precision försämras ännu snabbare. Kalibrering är viktigt för att säkerställa att seismografen presterar som avsett och att den mäter med precision. Kalibreringens grunder utgörs av en jämförelse mellan en känd mätning och de mätningar som registreras av din seismograf. En uppdaterad kalibrering innebär att både du och tillsynsmyndigheter kan lita på seismografens mätningsresultat. Kalibreringsprocessen inbegriper även förebyggande underhåll eller reparationer av utrustningen.

Ett kalibreringscertifikat från Instantel ger dig ett bevis på att din seismograf är underhållen, tillförlitlig och fungerar inom specifikationerna.

Instantel rekommenderar årlig kalibrering av alla våra produkter, inklusive seismografer, geofoner, mikrofoner och accelerationsmätare.

Över större delen av Nordamerika och i många delar av Europa kräver tillsynsmyndigheter att seismografer kalibreras årligen. Detta krav har antagits eller håller på att antas av flera andra länder runtom i världen. Påföljden av att ha en seismograf som inte är kalibrerad kan vara fördröjda starttider för projekt, förlorade affärsmöjligheter eller bötesstraff. I slutänden kan kostnaden för att inte kalibrera din seismograf bli mycket högre än kostnaden för att kalibrera den.

För att säkerställa avläsningarnas precision och för att kunna schemalägga eventuellt förebyggande underhåll ska du kalibrera din seismograf varje år. Du ska också kalibrera din seismograf om den har utsatts för vatten eller andra betydande skador, om den har utsatts för mekaniska eller elektriska stötar eller om någon av de interna sensorerna har manipulerats.

Skulle någon myndighet ifrågasätta dina mätresultat är kalibreringscertifikatet det dokument som bevisar en professionell kalibrering. Det ger också bevis för vilket datum som kalibreringen genomfördes.

När din seismograf kalibreras av Instantel utfärdas ett kalibreringscertifikat som uppfyller branschriktlinjer såsom International Society of Explosive Engineers (ISEE 2011). Kalibreringscertifikatet innehåller bland annat följande viktiga uppgifter:

  • Kalibreringsanläggningens namn och adress
  • Den testade utrustningens serienummer
  • Den testade utrustningens modellnummer och beskrivning
  • Datum då kalibreringen utfördes
  • En lista över utrustningen som användes för att utföra kalibreringen och standarderna som de är spårbara till
  • En rapport om ”konstaterat tillstånd”
  • Grafiska resultat av kalibreringen
  • Teknikerns namn och signatur

Certifierad kalibrering vid en tillverkarcertifierad anläggning säkerställer att korrekta procedurer följs vid kalibreringen av din utrustning. Detta undanröjer all osäkerhet rörande utrustningens tillförlitlighet och mätningsprecision samt säkerställer integriteten hos de uppmätta resultaten om de någonsin används som bevis i en domstol.

Kalibreringsanläggningar som är certifierade av tillverkaren har tillgång till testspecifikationer och -procedurer som är särskilt utformade för din utrustning. De säkerställer även att alla reservdelar som används uppfyller utrustningens specifikationer. Om din utrustning kräver reparation har tillverkaren den erfarenhet och kunskap som krävs för att diagnostisera och åtgärda problemet.

Det ligger i ditt bästa intresse att din övervakningsenhet kalibreras av den specifika tillverkaren eller deras auktoriserade representanter. Det finns individer och företag runtom i världen som inte är certifierade av tillverkaren att utföra kalibrering av vibrationsövervakningsenheter, som ändå fortsätter att göra detta. Att använda ej auktoriserade anläggningar kan orsaka rättsliga problem.

Nej, en sensorkontroll är inte en kalibrering.

Vid sensorkontroller jämförs inte mätresultaten med en extern referenssensor och elektriska kretsar som är en väsentlig del av sensorns respons testas inte heller.

Sensorkontrollen är avsedd att ge konfigurations- och installationsinformation gällande de sensorer som är anslutna till din övervakningsenhet. Att genomföra sensorkontrollen innan övervakning påbörjas bidrar till att reducera antalet datafel som kan orsakas av en felaktig sensorinstallation eller -anslutning. Om en standardgeofon exempelvis inte är nivåjusterad eller har installerats upp och ner anger sensorkontrollen att en felaktig sensor har identifierats.

Sensorkontrollen är en bra indikator på att sensorn och enheten fungerar och är korrekt installerade. Dock är detta inte en kalibreringskontroll och ersätter inte kalibreringsprocessen.